Vergaderingen

Belangstellenden die een vergadering willen bijwonen en/ of gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich via secretariaat@asdhw.nl tot 12.00 uur op de dag van de vergadering  aanmelden. Bij spreekrecht verzoeken we u aan te geven over welk onderwerp u wilt spreken. Het onderwerp hoeft niet op de agenda te staan. Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

De Adviesraad vergadert één keer per maand, op maandagavond, vanaf 18.00 uur.  Deze maand op 14 november.

Agenda 141122 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

1. Opening en vaststellen agenda
Gesprek wethouder Harry van Waveren over mobiliteit (via online verbinding

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Inventariseren rondvraag = agendapunt 15

4. INTERNE ORGANISATIE
a. Training datum 12 december 2022 (14 – 21 uur) vastgesteld
b. Ontwikkelingen bezetting Adviesraad, invullen vacatures en voordracht kandidaat-leden en kennismaking (zie e-mail 4 nov. 2022 van secretariaat).
c. Begroting ASDHW 2023

5. EXTERN
a. Terugblik gesprek JS en DG met Eveline Schurink dd. 19/10
b. Terugblik gesprek LL, PP, MF, EJ, MK, JS met wethouder Paul Bogaard inzake keuzes inzake financiën steun aan burgers dd. 14/11.
c. Terugblik werkbezoek HW Werkt! dd. 11/11.
d. Programmabegroting gemeente Hoeksche Waard 2023-2026

WERKGROEPEN/DOMEINEN
6. Wmo
a. verslag
7. Werk & Inkomen
a. geen verslag
8. Jeugd & Gezin
a. geen verslag
9. WWZ
a. verslag gesprek wethouder Robin Heij o.a. Wonen, Uitvoering Wonen, Welzijn, Zorg dd. 24/10
10. Mobiliteit 

a. Visie Mobiliteit van werkgroep
11. RABWO/ Regionale OGGZ
Stand van zaken (JS)

ALGEMEEN
12. Overige ingekomen stukken 
a. Opvolger Vera Hersbach (Welzijn HW), titel Tot Ziens.
b. Nieuwsbrief Divosa
c. Nieuwsbrief Humanitas
d. Gebiedsvisie Stougjesdijk
e. vrijwilligers signalerende huisbezoeken gevraagd
f. Uitnodiging en bevestiging Sport- en Beweegnota 18/11
g. Uitnodiging en bevestiging Orange The World 28/11
h. Ondernemingsplan Zorgwaard

13. Verslag en actielijst 10 oktober 2022
a. Actielijst ASDHW dd 10 oktober 2022
b. Verslag ASDHW dd 10 oktober 2022
14. Vergadering 16 januari 2023
15. Rondvraag
16. Sluiting