Vergaderingen

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op een maandagavond om 18.00 uur.

U kunt de vergadering van 17 februari a.s. in het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen.
Meldt u zich s.v.p. tevoren aan via secretariaat@asdhw.nl.
Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

 

Agenda 20-3-2023 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

1. Opening en vaststellen agenda
a. Dennis Lausberg, bestuurder HW Wonen sluit aan (bijlagen 2x)

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Inventariseren rondvraag = agendapunt 15

4. INTERNE ORGANISATIE
a. Voorbereiden evaluatie i.v.m. herbenoemingen JS, DG, MB en LL
b. Vernieuwing Regeling

5. EXTERN
a. Collegewerkprogramma en document ‘Wat wanneer door college opgepakt’ Werkgroepen koppelen terug wat zij ermee kunnen/ moeten.  (bijlagen 2x)

WERKGROEPEN/DOMEINEN
6. Wmo
7. Werk & Inkomen
a. Infographic ‘Wat_schaarste_met_je_doet’ (bijlage)
b. Presentatie Inzicht in de Schuldhulpverlening – 27 februari 2023 (bijlage)
c. Mobility-mentoring-pdf (bijlage)
8. Jeugd & Gezin
a. notulen werkgroep jeugd 8 maart 2023 (bijlage)
b. Praatplaat gemeente Hoeksche Waard – samenwerking domein jeugd (bijlage)
9. WWZ
a. Update gesprek 10-3 met Margriet de Lange/gem HW inzake (bijlage) Uitvoeringsagenda WWZ. De werkgroep bereidt een ongevraagd advies voor.
Het streven is dat voor 18 maart in eerste concept gereed te hebben zodat de leden er voor 20 maart kennis van kunnen nemen.
10. Mobiliteit 
11. RABWO/ Regionale OGGZ
a. Nabespreken RABWO vergadering 13-3 (zie 3 bijlagen)

ALGEMEEN
12. Overige ingekomen stukken 
a. Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein (bijlage)
b. Kijk ook op: https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/5/raadsinformatiebrieven/view en https://hoekschewaard.langetermijnagenda.nl/

13. Verslag en actielijst 20 februari jl. (bijlage)

14. Vergadering 24 april 2023

15. Rondvraag

16. Sluiting