Vergaderingen

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op een maandagavond om 18.00 uur.

U kunt de vergadering van 12 februari a.s. in het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen.
Meldt u zich s.v.p. tevoren aan via secretariaat@asdhw.nl.
Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

Agenda 12-2-2024 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Extern
a. 18.00 uur Yvonne Bieshaar, directeur Sociaal domein gemeente HW, introductie over het 0-100 plan.
b. 18.30 uur Louise Bergenhenegouwen, directeur Welzijn HW
c. Zichtbaarheid

4. Extern
a. Verspreiding jaarverslag, gemeenteraad?
b. Voorstel kennismaking Werkgroep Sociaal Domein gemeenteraad (bijlage)

5. Thema ‘Visie en transformatie’

WERKGROEPEN/DOMEINEN
6. Wmo 
7. Werk & Inkomen
8. Jeugd & Gezin
a. Overleg werkgroep jeugd en gezin 24 januari 2024 (bijlage)
b. Evaluatierapport Transformatieplan Jeugd 1601[11928] (bijlage)
c. Reactie van de werkgroep jeugd en gezin van de ASDHW op concept evaluatie van het transformatieplan jeugd VERTROUWELIJK (bijlage)
9. WWZ
a. Notitie Nico inzake IZA (bijlage)
b. Notitie Nico Uitvoeringsagenda WWZ (bijlage)
c. Kennismakingsgesprek 23-1 jl. Louise Bergenhenegouwen, directeur Welzijn HW (bijlage)
Wonen:
d. Verslag vergadering WWZ 300124 (bijlage)
1. tk Brief naar Minister de Jonge (bijlage)
2. tk Brief naar Gedeputeerde ZH (bijlage)
e. Voorgang en voorstellen wg WWZ (bijlage)
f. Notitie wonen wg wwz (bijlage)
g. Stappen voor acties, adviezen en vragen woningbeleid (bijlage)
h. Concept brief versnellingstafel (bijlage)
i. Concept advies instellen Woningbouwadviesraad (bijlage)
10. Mobiliteit 
a. ASDHW Mob 17012024 werkgroepoverleg tkn (bijlage)
b. Uitnodiging Participatiebijeenkomst Mobiliteit 27 februari a.s. (bijlage)
11. RABWO/ Regionale OGGZ


ALGEMEEN

12. Overige ingekomen stukken 
a. Goed om deze link in de gaten te houden, want het verandert maandelijks. https://hoekschewaard.nl/modules/5/raadsinformatiebrieven/view en https://hoekschewaard.langetermijnagenda.nl/
b. Artikel 23-1 AD Begrotingstekort

13. a. Verslag en actielijst 15 januari jl. (bijlage)
b. Wat is nu geschikt voor publicatie?

14. Vergadering 11 maart a.s.

15. Rondvraag

16. Sluiting