Vergaderingen

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op een maandagavond om 18.00 uur.

U kunt de vergadering van 4 september a.s. in het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen.
Meldt u zich s.v.p. tevoren aan via secretariaat@asdhw.nl.
Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

Agenda 4-9-2023 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

1. Opening en vaststellen agenda
Bericht van verhindering, vertrek en welkom lid.

Kennismakingsgesprek Yvonne Bieshaar, directeur sociaal, economie en publiekszaken a.i. Gemeente Hoeksche Waard.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Inventariseren rondvraag = agendapunt 15


4. INTERNE ORGANISATIE
a. Terugkeer Martijn, korte update Femke; indeling werkgroepen
b. Gedachtewisseling publicatie agenda en verslagen op website
c. Hoe gaan we als raad om met praktische tekortkomingen overheid (n.a.v. vraag Sandra Hol)
d. Update gesprek DB e.a. met Joanna Blaak, wethouder gemeente
e. Update gesprek DB met Yvonne Bieshaar, directeur gemeente


5. EXTERN 

WERKGROEPEN/DOMEINEN
6. Wmo 
De werkgroep WMO heeft op 29 augustus nog een overleg met de gemeente. Het verslag volgt dan als nagekomen stuk voor de vergadering van 4 september
7. Werk & Inkomen
a. 2023-04 Ons advies inzake inkomenshulp/schuldhulpverlening dd. 31 mei 2023 (bijlage)
b. Vraag deelname participatiebijeenkomst 4 september
Van de werkgroep W&I en participatie geen nieuws te melden.
8. Jeugd & Gezin
a. Notulen overleg werkgroep jeugd 12 juli 2023
b. 2023-02 Ons advies dd. 31 mei 2023 inzake centraal meldpunt Jeugdzorg (bijlage)
9. WWZ
a. 2022-10 reactie op antwoordbrief college advies woonbeleid 110823 (bijlage)
b. Reactie op verzoek gesprekspartner uitvoeringsagenda WWZ
10. Mobiliteit 
2022-11 en 2022-11 II Ons advies inzake sociaal openbaar vervoer dd. 22 december 2022 en aanvullend advies dd. 25 april 2023 (bijlagen)\
b. Brief college reactie concept beleidskader aanbesteding concessie HWGO
en 2023-07-31 RO HWGO advies beleidskader aanbesteding concessie HWGO PZH
c. ROVER-actie
11. RABWO/ Regionale OGGZ
a. Vervolgafspraak Adviesraad BW/MO/CMZ
b. Verslag afspraak Astrid Hissink e.a. dd. 13 juli 2023

ALGEMEEN
12. Overige ingekomen stukken 
– Uitnodiging ondertekening samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsagenda WWZ 9 september a.s.
– Goed om deze link in de gaten te houden, want het verandert maandelijks. a. Kijk ook op: https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/modules/5/raadsinformatiebrieven/view en https://hoekschewaard.langetermijnagenda.nl/

13. Verslag en actielijst 26 juni jl. (bijlage)

14. Vergadering 9 oktober a.s.

15. Rondvraag

16. Sluiting