Vergaderingen

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard bijwonen?

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard vergadert 10 keer per jaar, altijd op een maandagavond om 18.00 uur.

U kunt de vergadering van 27 mei maart a.s. in het gemeentehuis in Maasdam als toehoorder bijwonen.
Meldt u zich s.v.p. tevoren aan via secretariaat@asdhw.nl.
Na bevestiging van het secretariaat bent u welkom bij de vergadering.

Agenda 27-5-2024 – 18.00/21.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Maasdam

17.00-18.00 uur
1. Toelichting inzake Hoeksche Gezondheid door Marjan Boonzaaijer 
(graag vooraf deelname opgeven).

 

18.00-20.00 uur
2. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

3. Extern
a. Mondelinge update: Raadswerkgroep Sociaal Domein 16 mei 2024 en conclusies en vervolgacties
b. Verslag afscheid J. Blaak
c. Kennismaking W.P.H.J. Peters

4. Extern
a. Inventarisatie wensen/ideeën Heidag 10 juli
b. Voortgang voorbereiding en HHR.

WERKGROEPEN/DOMEINEN
5. Wmo 
a. 2 adviezen, 1 x gevraagd en 1 x ongevraagd (volgen na woensdag)
6. Werk & Inkomen
7. Jeugd & Gezin
8. WWZ
9. Mobiliteit 
10. RABWO/ Regionale OGGZ
a. Verslag van 4 april RABWO (bijlage)
b. Bezoek de Overbrugging 13 mei


ALGEMEEN

11. Overige ingekomen stukken 
a. Goed om deze link in de gaten te houden, want het verandert maandelijks. https://hoekschewaard.nl/modules/5/raadsinformatiebrieven/view en https://hoekschewaard.langetermijnagenda.nl/
b. Tweede editie van de nieuwsbrief Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn Hoeksche Waard. (bijlage)

12. a. Verslag en actielijst 15 april jl. (bijlage)
b. Wat is nu geschikt voor publicatie?

13. Vergadering 17 juni a.s.

14. Rondvraag

15. Sluiting