Dossiers

Lees en denk met ons mee

Hier vindt u de adviezen die de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht aan de gemeente en het college van B&W. Voor zover beschikbaar vindt u ook de schriftelijke reacties die we er op kregen.

Voor de volledigheid vindt u ook een overzicht van in de adviesraad behandelde en nog in behandeling zijnde dossiers.

Wij nodigen u van harte uit mee te lezen en mee te denken over verbeteringen. Dat kan eenvoudig op secretariaat@asdhw.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.


Dossiers ASDHW

2024
2024-01Advies aan B en WAdvies Programma van Eisen nieuwe concessie OV door provincie2024-01-Advies-Programma-van-Eisen-nieuwe-concessie-OV-door-provincie.pdf (asdhw.nl)
2023
2023-07Advies aan B en WEenmalige bijdrage energietoeslag
Hoeksche Waard 2023
2023-07 Advies Eenmalige
bijdrage energietoeslag
Hoeksche Waard 2023
2023-07 Adviesaanvraag
Beleidsregels eenmalige
bijdrage energietoeslag Hoeksche Waard 2023
2023-06Advies aan B en W Wijziging beleidsregels Werk en Participatie Hoeksche Waard2023-06 Advies aanpassing Beleidsregels Werk en Participatiewet per 01-01-2024
2023-06 Adviesaanvraag ASDHW wijziging beleidsregels werk en participatie
2023-04Advies aan B en W Ongevraagd advies complexe inkomensregelingen schuldsanering saneringskredietOngevraagd advies complexe inkomensregelingen schuldsanering saneringskrediet
Reactie college op advies 2023-04
2023-03Advies aan B en W Advies aanpassing verordening Participatiewet per 1-7-2023Advies aanpassing verordening Participatiewet per 1-7-2023
2023-02Advies aan B en W Advies ASDHW inzake Centraal Meldpunt JeugdzorgAdvies ASDHW inzake Centraal Meldpunt Jeugdzorg
2023-01Advies aan B en W Advies inzake WWZ Uitvoeringsagenda2023-01 Advies ASDHW inzake WWZ Uitvoeringsagenda 250423
Reactie B&W advies inzake WWZ Uitvoeringsagenda 22052023
2022
2022-11Advies aan B en WAdvies voor sociaal Openbaar Vervoer2022-11 Advies voor sociaal Openbaar Vervoer DG 191222
2022-11-2 Aanvullend advies voor sociaal Openbaar Vervoer 250423
2022-11 reactie BenW op advies voor sociaal Openbaar Vervoer dd 01032023
2022-10Advies aan B en WAdvies woon- en woningbeleid2022-10 Advies woon- en woningbeleid 170123
2022-10-reactie-op-antwoordbrief-college-advies-woonbeleid-110823
2022-09Advies aan B en WAdvies vervoer HWwerkt!Advies OV voor HWwerkt 211122
Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein
2022-08Advies aan B en WPilot OV Minima2022-08 Advies Beleidsregels Pilot OV Minima Hoeksche Waard 2022 JS DG 111022
2022-07Advies aan B en WEenmalige bijdrage energie2022-07 Advies Beleidsregels eenmalige bijdrage energie JS DG 111022
2022-05Advies aan B en WOverschot Beschermd Wonen en Opvang2022-05 Advies ASDHW Overschot Beschermd Wonen en Opvang
2022-04Advies aan B en WBeleidsregels Werk & Inkomen
Verordening Participatiewet IOAW en IOAZ Hoeksche Waard
2022-04 Advies Beleidsregels Werk en Participatie JS DG 210622
2022-04 Advies wijziging artikel 3.3. lid 7 (individuele inkomenstoeslag) 191222
2022-04 reactie BenW op advies beleidsregels Werk en Inkomen dd 1 september 2022
2022-03Permanent onderwerp van gesprek
Uitvoeringsagenda Sociaal DomeinMeest actuele stand bij gemeente
2021
2021-17Vragen aan gemeenteVragen inzake afdoeningstermijnen2021-17 Vragen Afdoeningstermijn aanvragen Wmo MT DG
2021-17 reactie gemeente op vragen ASDHW Afdoeningstermijnen AvdB 291221
2021-15Advies aan B en WBeleidsregels Bijzondere Bijstand2021-15 Advies ASDHW inzake Beleidsregels Bijzondere Bijstand 061221 def
2012-15 reactie op ASDHW advies Bijz. bijst 493270_1
2021-
14
Advies aan B en WBeleidsregels Meedoen in de Hoeksche Waard2021-14 Advies ASDHW inzake Beleidsregels Meedoen in de Hoeksche Waard 061221 def
2021-14 Reactie op ASDHW advies Meedoenregeling 492967_1
2021-13Advies aan politieke partijenVerzoek aandacht om op te nemen in verkiezingsprogramma’s2021-13 wensen ASDHW raadsperiode 2022-2026 171121 def
2021-12Mantelzorgagendafeedback gegeven en reactie B en W2021-12 feedback ASDHW Mantelzorgagenda 2021-2024 290721 DG.pdf
2021-12 reactie BenW op feedback ASDHW Mantelzorgagenda.pdf
2021-11Beleidsregel pilot OV minimaadvies aan B en W2021-11 advies concept beleidsregel Pilot OV minima 290721 DG.pdf
2021-10Strategische verkenning gemeente HWmondelinge consultatie2021-10 Strategische verkenning gemeente HW definitief.pdf
2021-09Concept Vervoersplan 2022 Connexxionongevraagd advies aan B en W2021-09 Ongevraagd advies concept vervoerplan Connexxion 2022.pdf
2021-09 II ongevraagd advies Vervoerplan 201021 NS JS DG. docx.pdf
2021-08Wet Inburgeringmondelinge consultatie
2021-07Outreachende aanpak vroegsignalering
2021-06Uitbetalingsdata uitkeringenongevraagd advies vroeger betalen2021-06 Ongevraagd Advies betalingen uitkeringen.pdf
2021-06 Reactie BenW ongevr advies Betaaldata.pdf
2021-05Schulddienstverleningadvies met kanttekeningen2021-05 Advies Schulddienstverlening 2021-2024.pdf
2021-05 beg. brief reactie BenW advies Beleidsplan Schulddienstverlening.pdf
2021-05 Reactie BenW advies Beleidsplan Schulddienstverlening.pdf
2021-04Covid-19 vaccinatieongevraagd advies ook op eiland
2021-03Uitbetaling en terugvordering bijstand
2021-02Marktconsultatie WMO-begeleidingniet deelgenomen2021-02 Ongevraagd advies inzake vaccinatie Covid19.pdf
2021-01WWZ-visiemondelinge consultatie en na publicatie Visie Zienswijze ASDHW2021-01 november 21 Gemeente HW Nota beantwoording zienswijzen WWZ-visie def.pdf
2021-01 zienswijze ASDHW op nota Visie Wonen Welzijn en Zorg 2030 150921.pdf
2020
2020-11Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZpositief advies2020-11 Advies verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ.pdf
2020-10Beleidsregels Participatiewet/IOAW/IOAZpositief advies (N.B. tijdige evaluatie)2020-10 Advies beleidsregels Participatiewet-IOAW-IOAZ.pdf
2020-09Beleidsregels Schulddienstverleningpositief advies2020-09 Advies Verordening en beleidsregels Schulddienstverlening.pdf
2020-08Uitvoeringsagenda Armoedepositief advies met kanttekeningen2020-08 Advies Samen tegen armoede – Integrale uitvoeringsagenda 2020-2023.pdf
2020-07Wijkteamsongevraagd advies verbeterideeën2020-07 Ongevraagd advies Wijkteams en zorgnetwerk.pdf
2020-06Reg. Adviesraad OOGZ+/Nissewaardmondelinge inbreng regionaal overleg
2020-05Mantelzorgbeleidsplan 2020-2024diverse suggesties
2020-04Nulmeting verborgen armoedeadvies met kanttekeningen2020-04 Advies rapport Verborgen Armoede.pdf
2020-04 Beg brief reactie BenW advies Verborgen Armoede.pdf
2020-04 Reactie BenW advies Verborgen armoede.pdf
2020-03Digitaal loketaanmoediging versnelling2020-03 Digitaal loket Mijn Inkomen.pdf
2020-02Beleidsregels Tegemoetkoming zorgkostenvoorwaardelijk positief advies2020-02 Aanvullend advies Beleidsregels tegemoetkoming zorgkosten.pdf
2020-01Omgevingswet
2019
2019-09Bijstandsuitkering en tegenprestatie
2019-08Iedereen doet meepositief advies2019-08 Advies ASDHW manifest Iedereen doet mee.pdf
2019-08 Ondertekening manifest Iedereen doet mee.pdf
2019-07Mobiliteit
2019-06Omgekeerde verordening
2019-05Inclusieve samenleving
2019-04Doorontwikkeling HW Werktadviesvragen beantwoord2019-04 Advies doorontwikkeling HW Werkt.pdf
2019-04 Reactie college op advies ASD Doorontwikkeling HWwerkt.pdf
2019-03Cliëntervaringsonderzoek
2019-02Tegemoetkoming zorgkostenpositief advies met kanttekeningen2019-02 Advies Beleidsregels Tegemoetkoming.pdf
2019-01Logeerzorg