Klik hier en u vindt de link naar ons jaarverslag over 2023.

Werkt de jeugdzorg in de Hoeksche Waard naar behoren?
Wat doet de gemeente om ondernemers te stimuleren meer mensen met een beperking aan te nemen?
Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de thuiszorg?
Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de kwetsbare groepen in de toekomst?

Vragen als deze vallen onder het ‘sociaal domein’ dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner van de gemeente Hoeksche Waard de ondersteuning moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig en zinvol leven.

De Adviesraad geeft het college en de gemeente Hoeksche Waard gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. De raad bestaat uit betrokken en ter zake goed geïnformeerde inwoners van de Hoeksche Waard. De Adviesraad is geen belangenvertegenwoordiger. Het college van B & W en de gemeenteraad betrekken de adviezen van deze raad wel in hun besluitvorming

De Adviesraad maakt graag kennis met belangstellenden voor het lidmaatschap van de raad. Kijk maar eens op deze website waar de Adviesraad aan werkt.  
Wij vergaderen 11 keer per jaar plenair; 6 werkgroepen bereiden die bijeenkomsten voor in overleg met het dagelijks bestuur. Door het werk kom je in gesprek met beleidsmedewerkers, wethouders en vertegenwoordigers uit het brede sociaal domein.

Op dit moment hebben we geen vacatures in de adviesraad. Maar we komen altijd graag in gesprek met mensen die hun kwaliteiten en kennis willen inzetten in het kader van ons werk.
Heb je vragen over de raad en/of een mening over één of meerdere genoemde terreinen?
Meld je dan voor een gesprek via secretariaat@asdhw.nl.

Profielschets leden ASDHW voor werving 2022 DG